صفحات

۱۳۸۹-۰۲-۱۷

cOo 29 - Zoli and new charاین هم از کارهای جدد من/.
کار اولی یک پیرزن هست که به اسم "زولی" هست و کار دوم هم یک پرتره از یک کاراکتر مرد هست/.