صفحات

۱۳۸۹-۰۹-۱۴

cOo 48 - My exhibition video

من از تابلوهای نمایشگاه یک ویدیو کوتاه تهیه کردم. این رو با دو کیفیت گذاشتم.

حجم زیاد

حجم کم