صفحات

۱۳۹۰-۱۰-۰۲

cOo 54 - Sketches
متاسفانه خدمت اجباری سربازی وقت کار کردن رو از من گرفته و کارهای من رو محدود به اسکچ کرده، توی پادگان دفتر خاطرات هم خدمتی ها و زیر تخت آسایشگاه شده دفتر مشق من :)
برای تمدن مخصوصی که بر روی اون فکر میکنم هم طرح هایی زدم که فعلا نمیشه اینجا به نمایش گذاشت، اما اگر وقت کنم حتما باز هم کار تازه و جدید خواهیم داشت.